สถาบันสัปปายะลุ่มน้ำโมง
01 ม.8 บ้านน้ำโมง   ตำบลน้ำโมง  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
เบอร์โทรศัพท์ 08-9187-9708
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์ (นิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี ป.ธ.๙, ดร.)
ผู้อำนวยการสถาบัน
ป.โท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/06/2013
ปรับปรุง 24/09/2015
สถิติผู้เข้าชม 133396
Page Views 221224
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Assignment 1  (งานมอบหมายที่ 1)
ให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ (1/1, 1/2) ทุกรูป ถ่ายเอกสาร ที่พระอาจารย์มอบให้ในวันนี้(17 มิถุนายน 2556) รูปละ 1 ชุด แล้วให้ทำแบบฝึกหัดทั้งหมด จำนวน 23 หน้า เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษเดิมของนิสิต แล้วรวบรวมส่งพร้อมกัน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ก่อนเวลา 16.00 น. ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
งานมอบหมายที่ 1 (Assignment 1)
ตัวอย่างหน้าปก หนังสือแบบฝึกหัด (English Practice Book)
พร้อมแบบฝึกหัด ทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษเดิมของผู้เรียน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222.06 KB
เอกสารแบบฝึกหัด Practice Book ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
นิสิตที่ทำเสร็จแล้ว นิมนต์หัวหน้าห้องรวบรวมส่ง ก่อนเวลาเข้าเรียนในแต่ละรายวิชานะครับ
 (Assingment 1 ส่งวันที่ 24 มิถุนายน 2556)

เว็บไซต์เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์

น่าสนใจมาก ๆ ครับ  เข้าไปศึกษาเลยนะครับ  คลิ๊กเลย

http://ภาษาอังกฤษออนไลน์.com/

วันนี้ 1 ก.ค. 56 เตรียมพบกับครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างประเทศ นะครับ ขอให้มีความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษนะครับ

งานมอบหมายที่ 2 (รายงานเดี่ยว)

ให้นิสิตทุกรูปทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับประเด็น ดังต่อไปนี้

แล้วทำเป็นรูปเล่มรายงาน (ไม่จำกัดหน้า)

กำหนดส่ง วันที่ 9 กันยายน 2556

ดาวน์โหลดคำสั่ง ข้างล่างนี้เลยครับ

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 11.58 KB

วันนี้ 5 สิงหาคม 2556  มีการจัดกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดหนองคาย มีการจัดประกวดแข่งขันกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามากมายน่าสนใจศึกษาเรียนรู้เป็นอย่างมาก

ดังนั้น  ในรายวิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 1/1 และ 1/2 ขอให้นิสิตทุกรูปไปศึกษานอกห้องเรียนโดยสังเกต เข้าร่วมกิจกรรม ต่อยอดแนวคิดของกิจกรรม เพื่อพัฒนางานด้านพระพุทธศาสนาในอนาคต  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

วันที่ 26 สิงหาคม 2556 จะได้เข้าร่วมประชุมเจ้าคณะอำเภอต่าง ๆ ในเขตจังหวัดหนองคาย ที่วัดศรีษะเกษ อ.เมือง จ.หนองคาย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ดังนั้น จึงไม่สามารถไปทำการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ตามปกติ ขอให้นิสิตทุกรูป ทุกห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองในห้องสมุด และเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามวัตถุสงค์นะครับ

นิสิต ปี 1 ทุกคณะ โปรดทราบ
วันที่ 9 กันยายน 2556  ส่งรายงานที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 16 กันยายน 2556 ติวเข้มแนวทางการสอบปลายภาคเรียนครับ

วันนี้ วันที่ 9 กันยายน 2556  ผมติดประชุมคณะสงฆ์อำเภอสัญจร ประจำเดือน ที่วัดอัมพวัน (วัดรองเจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ) จึงไม่สามารถมารับรายงานที่มอบหมายไว้ได้  แต่ให้หัวหน้า 1/1 และ 1/2 ฝากรายงานมากับ พระมหาเอกชัย วิสุทโธ ปี 2 ครุศาสตร์ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ด้วยนะครับ แจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

วิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น สอบวันที่ 3 ตุลาคม 2556  เวลา 13.00 - 15.00 น.
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ข้อสอบเป็นแบบปรนัยล้วน (แบบเลือกตอบ a b c d) มีทั้งหมด 3 ตอน
ตอนที่ 1 เป็นการทดสอบเกี่ยวกับ grammar (ไวยากรณ์) และ vocabulary (คำศัพท์) 25 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นการทดสอบเกี่ยวกับ ความเข้าใจเรื่อง article and peposition (a, an, the, in, on, at,) 17 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็นการทดสอบเกี่ยวกับ ความเข้าใจเรื่อง number (ตัวเลข, การนับ) 8 ข้อ
รวมทั้งหมด 50 ข้อ 50 คะแนน ให้เวลา 2 ชั่วโมง
ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ ทำ นะครับ
 
 
สถานะของการส่งรายงาน นิสิตปี 1 ทุกคณะ (รูปใดยังไม่ส่งรีบส่งด้วย เดี๋ยวไม่มีเกรดผลสอบนะครับ)
 
คณะพุทธศาสตร์ 1/1
 ที่ 
รหัสประจำตัว
ชื่อ-ฉายา-นามสกุล
สถานะงานมอบหมาย
หมายเหตุ
ส่งแล้ว
ยังไม่ส่ง
แก้ไข
1
5602201001
พระฉลอง  ชุติทินฺโน  
ü
 
 
 
2
5602201003
พระบัญชร  จรณธมฺโม  
ü
 
 
 
3
5602201005
ส.ณ.สุริยะ  แคว้นเขาเม็ง
ü
 
 
 
4
5602201006
พระอิสรานุพงษ์  เมตฺติชโย
ü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะครุศาสตร์ 1/1
 ที่ 
รหัสประจำตัว
ชื่อ-ฉายา-นามสกุล
สถานะงานมอบหมาย
หมายเหตุ
ส่งแล้ว
ยังไม่ส่ง
แก้ไข
1
5602202001
พระเกรียงไกร  กิตฺติโสภโณ
ü
 
 
 
2
5602202002
ส.ณ.ฉลามชัย  คำภูษา
ü
 
 
 
3
5602202004
ส.ณ.ณัฐพงษ์  ผาทอง
ü
 
 
 
4
5602202005
ส.ณ.ธัญญะ  ธัญญะภู
ü
 
 
 
5
5602202006
พระธวัชชัย  ขนฺติสุโภ
ü
 
 
 
6
5602202007
ส.ณ.นิกร  แก้วหิน
ü
 
 
 
7
5602202008
ส.ณ.มงคล  ละโป้
 
û
 
 
8
5602202009
ส.ณ.มานัส  พิทักษ์กุล
ü
 
 
 
9
5602202010
พระมีชัย  ชาติวโร
ü
 
 
 
10
5602202011
พระยิ่งสันต์  ฐานวโร
ü
 
 
 
11
5602202012
ส.ณ.ศราวุฒ  วงวันดี
ü
 
 
 
12
5602202013
พระอัครเดช  อาภาธโร
ü
 
 
 
13
5602202015
ส.ณ.อนุชิต  วิสภา
ü
 
 
 
14
5602202016
พระสุชาติ  ฐานวโร
ü
 
 
 
15
 
ส.ณ.เชิดชัย  ชาทองยศ
 
û
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะมนุษยศาสตร์ 1/2
 ที่ 
รหัสประจำตัว
ชื่อ-ฉายา-นามสกุล
สถานะงานมอบหมาย
หมายเหตุ
ส่งแล้ว
ยังไม่ส่ง
แก้ไข
1
5602203001
ส.ณ.ไกรสร  สมตน
ü
 
 
 
2
5602203002
ส.ณ.คมเพชร  บุญเมือง
ü
 
 
 
3
5602203004
ส.ณ.ชัยสิทธิ์  ศิริบุตร
ü
 
 
 
4
5602203005
ส.ณ.ประเสริฐ  มีหลง
 
û
 
ลาออก
5
5602203006
ส.ณ.ไพรรัช  มาสิงห์บุญ
ü
 
 
 
6
5602203007
พระภูบดี  จนฺทสาโร
ü
 
 
 
7
5602203008
ส.ณ.ราชัย  นนจันทร์
ü
 
 
 
8
5602203009
พระมหาวัชรพงษ์  จนฺทสุวณฺโณ
ü
 
 
 
9
5602203010
ส.ณ.วิวัฒน์  สมพงษ์นวกิจ
ü
 
 
 
10
5602203012
ส.ณ.อลงกรณ์  บุญสร้าง
ü
 
 
 
11
5602203015
S.n. Daooudon  Sihavong
ü
 
 
 
12
5602203016
S.n. Hongthong  Bunleusack
ü
 
 
 
13
5602203017
S.n. Singxay  Houngkeopanya
ü
 
 
 
14
5602203018
S.n. Somhak  Poomphaya
ü
 
 
 
15
5602303001
พระพงษ์ธร  วํสธโร
 
û
 
ลาออก
16
5602303002
พระบุญศรี  ธัมมวงษ์
ü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะสังคมศาสตร์ 1/2
 ที่ 
รหัสประจำตัว
ชื่อ-ฉายา-นามสกุล
สถานะงานมอบหมาย
หมายเหตุ
ส่งแล้ว
ยังไม่ส่ง
แก้ไข
1
5602204001
ส.ณ.คณิต  ปราบศัตรู
ü
 
 
 
2
5602204003
พระปรีชา  ลตฺติโก
ü
 
 
 
3
5602204004
ส.ณ.พรต  ชมศรีภา
 
û
 
 
4
5602204005
ส.ณ.พรรณนา  บุญก้อน
ü
 
 
 
5
5602204008
ส.ณ.ลิขิต  พินิจน้อย
ü
 
 
 
6
5602204009
ส.ณ.วรุฒ  บุญกอง
ü
 
 
 
7
5602204010
ส.ณ.วุฒินันท์  ไตรยขันธ์
ü
 
 
 
8
5602204011
พระศักดิ์ดา  ฐิตธมฺโม
ü
 
 
 
9
5602204012
ส.ณ.สัณฐิติ  พลศรีเมือง
ü
 
 
 
10
5602204013
พระมหาเสรี  สญฺญจิตฺโต
ü
 
 
 
11
5602204014
ส.ณ.อดุลย์  แก้วกาหลง
ü
 
 
 
12
5602204016
ส.ณ.อาทร  คอนสันต์
ü
 
 
 
13
5602204017
ส.ณ.อิทธิพล  พลโยธี
ü
 
 
 
14
5602204018
ส.ณ.เอกชัย  พรมเรศ
ü
 
 
 
15
 
ส.ณ.นพรัตน์  จิตจารักษ์
ü
 
 
 
16
 
พระบุญเพ็ง  ดิษฐาจันทร์
ü
 
 
 
 
รีบส่งรายงานด่วนภายใน 1 อาทิตย์นี้ (6-12 ต.ค. 56) นะครับ

 

ได้รับกระดาษคำตอบทั้งหมดแล้ว  กำลังดำเนินการตรวจข้อสอบอยู่ครับ
จะประกาศผลสอบเร็ว ๆ นี้   coming soon.

คณะพุทธศาสตร์ 1/1

 ที่ 

รหัสประจำตัว

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล

คะแนน

หมายเหตุ

กลางภาค

ปลายภาค

รวม

1 5602201001 พระฉลอง  ชุติทินฺโน  

45

40

85

B+

2 5602201003 พระบัญชร  จรณธมฺโม  

45

40

85

B+

3 5602201005 ส.ณ.สุริยะ  แคว้นเขาเม็ง

45

23

68

D+

4 5602201006 พระอิสรานุพงษ์  เมตฺติชโย

45

30

75

C+

คณะครุศาสตร์ 1/1

 ที่ 

รหัสประจำตัว

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล

คะแนน

หมายเหตุ

กลางภาค

ปลายภาค

รวม

1 5602202001 พระเกรียงไกร  กิตฺติโสภโณ

45

38

83

B

2 5602202002 ส.ณ.ฉลามชัย  คำภูษา

45

40

85

B+

3 5602202004 ส.ณ.ณัฐพงษ์  ผาทอง

45

45

90

A

4 5602202005 ส.ณ.ธัญญะ  ธัญญะภู

45

20

65

D+

5 5602202006 พระธวัชชัย  ขนฺติสุโภ

45

37

82

B

6 5602202007 ส.ณ.นิกร  แก้วหิน

45

36

81

B

7 5602202008 ส.ณ.มงคล  ละโป้

40

29

69

D+

8 5602202009 ส.ณ.มานัส  พิทักษ์กุล

45

45

90

A

9 5602202010 พระมีชัย  ชาติวโร

45

41

86

B+

10 5602202011 พระยิ่งสันต์  ฐานวโร

45

38

83

B

11 5602202012 ส.ณ.ศราวุฒ  วงวันดี

45

20

65

D+

12 5602202013 พระอัครเดช  อาภาธโร

45

36

81

B

13 5602202015 ส.ณ.อนุชิต  วิสภา

45

45

90

A

14 5602202016

พระสุชาติ  ฐานวโร

45

23

68

D+

15   ส.ณ.เชิดชัย  ชาทองยศ

40

0

40

F

คณะมนุษยศาสตร์ 1/2

 ที่ 

รหัสประจำตัว

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล

คะแนน

หมายเหตุ

กลางภาค

ปลายภาค

รวม

1 5602203001 ส.ณ.ไกรสร  สมตน

45

31

76

C+

2 5602203002 ส.ณ.คมเพชร  บุญเมือง

45

38

83

B

3 5602203004 ส.ณ.ชัยสิทธิ์  ศิริบุตร

45

22

67

D+

4 5602203005 ส.ณ.ประเสริฐ  มีหลง

0

0

0

F

5 5602203006 ส.ณ.ไพรรัช  มาสิงห์บุญ

45

45

90

A

6 5602203007 พระภูบดี  จนฺทสาโร

45

46

91

A

7 5602203008

ส.ณ.ราชัย  นนจันทร์

45

26

71

C

8 5602203009 พระมหาวัชรพงษ์  จนฺทสุวณฺโณ

45

32

77

C+

9 5602203010 ส.ณ.วิวัฒน์  สมพงษ์นวกิจ

45

48

93

A

10 5602203012 ส.ณ.อลงกรณ์  บุญสร้าง

45

20

65

D+

11 5602203015 S.n. Daooudon  Sihavong

45

20

65

D+

12 5602203016 S.n. Hongthong  Bunleusack

45

33

78

C+

13 5602203017 S.n. Singxay  Houngkeopanya

45

36

81

B

14 5602203018 S.n. Somhak  Poomphaya

45

39

84

B

15 5602303001

พระพงษ์ธร  วํสธโร

0

0

0

F

16 5602303002 พระบุญศรี  ธัมมวงษ์

45

28

73

C

คณะสังคมศาสตร์ 1/2

 ที่ 

รหัสประจำตัว

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล

คะแนน

หมายเหตุ

กลางภาค

ปลายภาค

รวม

1 5602204001 ส.ณ.คณิต  ปราบศัตรู

45

26

71

C

2 5602204003 พระปรีชา  ลตฺติโก

45

37

82

B

3 5602204004 ส.ณ.พรต  ชมศรีภา

40

20

60

D

4 5602204005

ส.ณ.พรรณนา  บุญก้อน

45

24

69

D+

5 5602204008 ส.ณ.ลิขิต  พินิจน้อย

45

0

45

F

6 5602204009 ส.ณ.วรุฒ  บุญกอง

45

16

61

D

7 5602204010 ส.ณ.วุฒินันท์  ไตรยขันธ์

45

24

69

D+

8 5602204011 พระศักดิ์ดา  ฐิตธมฺโม

45

27

72

C

9 5602204012

ส.ณ.สัณฐิติ  พลศรีเมือง

45

20

65

D+

10 5602204013 พระมหาเสรี  สญฺญจิตฺโต

45

16

61

D

11 5602204014 ส.ณ.อดุลย์  แก้วกาหลง

45

21

66

D+

12 5602204016 ส.ณ.อาทร  คอนสันต์

45

16

61

D

13 5602204017 ส.ณ.อิทธิพล  พลโยธี

45

24

69

D+

14 5602204018 ส.ณ.เอกชัย  พรมเรศ

45

16

61

D

15   ส.ณ.นพรัตน์  จิตจารักษ์

45

16

61

D

16   พระบุญเพ็ง  ดิษฐาจันทร์

40

0

40

F

(Doing  for  Learning) จงลงมือกระทำ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้