ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

สถาบันสัปปายะลุ่มน้ำโมง ก่อเกิดขึ้นมาจากงานวิจัยระดับปริญญาเอก หรือดุษฎีนิพนธ์ของท่านพระมหานิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี เรื่อง "การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยประยุกต์ใช้หลักสัปปายะธรรม" โดยการนำของท่านอาจารย์ ดร.ศักดิ์พงศ์  หอมหวล กรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ และให้แนวคิดในการก่อตั้งสถาบัน เพื่อเป็นแหล่งเพาะบ่มบุคลากรให้เกิดความเป็นสัปปายะ 4 ด้าน คือ 1)ปุคคลสัปปายะ 2)ธัมมสัปปายะ 3)อาวาสสัปปายะ และ 4)อาหารสัปปายะ  (โดยมีคำขวัญของสถาบันว่า Doing for Learning. จงกระทำเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้)

ประวัติความเป็นมา

ประวัติพระศรีญาณวงศ์

. ชื่อเดิม                            พระมหานิมิตย์     ฉายา ปณฺฑิตเสวี   (ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๕  อายุ  ๔๘ พรรษา  ๒๖)

๒. สังกัด                             วัดศรีชมภูองค์ตื้อ  บ้านน้ำโมง  ตำบลน้ำโมง   อำเภอท่าบ่อ   จังหวัดหนองคาย

. สถานะเดิม              ชื่อ   นิมิตย์     นามสกุล  อุดม     เกิดวันพฤหัสบดีที่  ๑๗  เดือน มกราคม   พ.. ๒๕๑๗   

                                        บิดา นายพลอย  อุดม   มารดา นางหนูลับ  อุดม  บ้านเลขที่ ๕๙  หมู่ที่ ๘   ตำบลน้ำโมง  

                                        อำเภอท่าบ่อ   จังหวัดหนองคาย

. บรรพชา                         วันอาทิตย์ที่  ๑๐  เดือน พฤษภาคม     พ.. ๒๕๓๐  ณ  วัดศรีบุญเรือง     ตำบลน้ำโมง    

                                         อำเภอท่าบ่อ     จังหวัดหนองคาย

                                         พระอุปัชฌาย์  พระครูอนันตสีลคุณ  เจ้าคณะตำบลน้ำโมง เขต ๑,   เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง

                                         ตำบลน้ำโมง   อำเภอท่าบ่อ     จังหวัดหนองคาย

. อุปสมบท                         วันอังคารที่   ๓   เดือน มิถุนายน    พ.. ๒๕๔๐  ณ  วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร   แขวงจักรวรรดิ

                                         เขตสัมพันธวงศ์    กรุงเทพมหานคร

                                         พระอุปัชฌาย์  พระพรหมวชิรานุวัตร, ป.ธ.๙, พธ.บ.     วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร

                                         พระกรรมวาจาจารย์  พระครูปัญญาสิริวัฒน์              วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร   

                                         พระอนุสาวนาจารย์  พระครูสถิตคุณากร                  วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร

. วิทยฐานะ

    ๖.๑ การศึกษาฝ่ายธรรม, บาลี

          .. ๒๕๓๐             น.ธ.ตรี   สำนักศาสนศึกษาวัดศรีบุญเรือง  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

          พ.. ๒๕๓๑             น.ธ.โท   สำนักศาสนศึกษาวัดธรรมคุณ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

          .. ๒๕๓๒             น.ธ.เอก  สำนักศาสนศึกษาวัดมงคลทับคล้อ  อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร

          พ.. ๒๕๓๔             ป.ธ. ๑-๒   สำนักศาสนศึกษาวัดมงคลทับคล้อ  อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร

          พ.. ๒๕๓๕             ป.ธ. ๓   สำนักศาสนศึกษาวัดมงคลทับคล้อ  อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร

          พ.. ๒๕๓๖             ป.ธ. ๔   สำนักศาสนศึกษาวัดบางหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี

          พ.. ๒๕๓๗             ป.ธ. ๕   สำนักเรียน วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ

          พ.. ๒๕๓๘             ป.ธ. ๖   สำนักเรียน วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ

          พ.. ๒๕๓๙             ป.ธ. ๗   สำนักเรียน วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ

          พ.. ๒๕๔๑             ป.ธ. ๘   สำนักเรียน วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ

          .. ๒๕๔๓             ป.ธ. ๙   สำนักเรียน วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ

          ๖.๒ การศึกษาฝ่ายโลก

          พ.. ๒๕๔๓             ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 

                                       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (เกียรตินิยมอันดับที่ ๒) 
          พ.ศ. ๒๕๖๔             ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) คณะสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
                                       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จ.ขอนแก่น

          .. ๒๕๕๓             ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) คณะครุศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา 

                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  (Excellent)

                                 วิทยานิพนธ์เรื่อง “สภาพการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                                 หนองคาย เขต ๑” 

          .. ๒๕๕๖             ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) คณะครุศาสตร์ สาขาการบริหารจัดการการศึกษา  

                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม

                                        ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยประยุกต์ใช้หลัก

                                         สัปปายะธรรม”

. ตำแหน่ง/หน้าที่

          พ.. ๒๕๔๓             ผู้อำนวยการสำนักศาสนศึกษาวัดศรีชมภูองค์ตื้อ    

          .. ๒๕๔๖             รองเจ้าอาวาสวัดศรีชมภูองค์ตื้อ   

          พ.ศ. ๒๕๕๐             รองเจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ

          พ.ศ. ๒๕๕๔             เจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ

          พ.ศ. ๒๕๕๕             รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย

          พ.ศ. ๒๕๕๙             เจ้าอาวาสวัดศรีชมภูองค์ตื้อ

          พ.ศ. ๒๕๖๐              ประธานฝ่ายการศาสนศึกษาจังหวัดหนองคาย

          พ.ศ. ๒๕๖๑              รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

๘. สมณศักดิ์

           พ.ศ. ๒๕๕๗            พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ในราชทินนามที่  “พระศรีญาณวงศ์”