ภาพกิจกรรม
งานวันสัปปายะพุทธนวัตกรรม มจร.หนองคาย ให้หนึ่งได้ร้อย
( จำนวน 5 รูป / ดู 9 ครั้ง )
พิธีต้อนรับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูสถิตจันทโชติ
( จำนวน 4 รูป / ดู 20 ครั้ง )
งานปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต มจร.วิทยาเขตหนองคาย ปี ๒๕๖๔
( จำนวน 1 รูป / ดู 34 ครั้ง )
พิธีซ้อมรับปริญญา ณ มจร.วข.หนองคาย ประจำปี ๒๕๖๔
( จำนวน 4 รูป / ดู 45 ครั้ง )
การตรวจธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๘ ปี ๒๕๖๔
( จำนวน 3 รูป / ดู 48 ครั้ง )
นิติศาสตรบัณฑิตรุ่น 1 มจร.ขอนแก่น
( จำนวน 4 รูป / ดู 48 ครั้ง )
ขอแสดงความยินดีผู้สอบซ่อมได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค
( จำนวน 1 รูป / ดู 60 ครั้ง )
งานบุญกฐินสามัคคี มจร.วข.หนองคาย ปี 2564
( จำนวน 3 รูป / ดู 69 ครั้ง )
งานบุญกฐินสามัคคีวัดศรีชมภูองค์ตื้อ ปี ๒๕๖๔
( จำนวน 3 รูป / ดู 73 ครั้ง )
สอบซ่อมบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔
( จำนวน 4 รูป / ดู 89 ครั้ง )