ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระศรีญาณวงศ์, ดร.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบัน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553 - ปัจจุบัน
เบอร์โทร : 06-6149-5199