คณะผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์ (นิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี ป.ธ.๙, ดร.)
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย, รองอธิการบดี วิทยาเขตหนองคาย

พระปลัดฤทธิ์ที อิทฺธิเตโช ป.ธ.๓, พธ.บ., รป.ม.
เลขานุการเจ้าคณะตำบลน้ำโมง เขต ๑

พระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ., พธ.ม.